informatieavond

29-11-2018

Indruk van de avond in het Hoogspel

Donderdag 29 november hebben de actiegroepen “Buren tegen Windmolens” en “Geen Windmolens bij Woonwijken” een informatieavond georganiseerd om de bewoners van Borne West en Ambt Delden te informeren over de gevolgen van het plaatsen van twee 210 meter hoge windturbines bij knooppunt Buren.

De opkomst was indrukwekkend! Er konden 200 mensen in de zaal en die zaten er ook.

De sprekers Sylvia van Manen, Rob Rietveld, Andre Bijkerk en Egbert Jaap Mooiweer hadden ieder vanuit hun eigen expertise een visie op de plannen van de familie Kristen.

Sylvia van Manen, huisarts, sprak vooral over de gezondheidsrisico’s van laagfrequent geluid. Voor RTV Oost noemde ze de plannen i.v.m. de aanwezigheid van een gezinshuis op minder dan 450 meter afstand zelfs misdadig.

Rob Rietveld, directeur van de Nederlandse Vereniging van Omwonenden van Windmolens benoemde ook de geluidsoverlast en de slagschaduw. En gaf een inkijkje in de regelgeving in andere landen, waar al veel langer ervaring is opgedaan met windturbines.

Andre Bijkerk, landschapsarchitect uit Twente, hekelde de verregaande gevolgen voor een uniek landschap als het landgoed Twickel. En de gevolgen voor flora en fauna.

En tot slot gaf Rentmeester Egbert Jaap Mooiweer de visie van Stichting Twickel weer ; “hold your horses”. De gevolgen voor het landschap speelt ook voor hem een grote rol. Daarnaast vindt hij dat de energietransitie te belangrijk is om aan private partijen over te laten. Die hebben andere belangen en het gevolg is een wirwar van initiatieven, hetgeen een enorme verrommeling geeft van ons mooie Twentse landschap. En het feit dat Landgoed Twickel onderdeel uitmaakt van de ecologische hoofdstructuur betekent dat twee windturbines daarin niet passen. De plannen hiervoor zijn kansloos, aldus de Rentmeester.

Alle sprekers waren het erover eens dat de energietransitie noodzakelijk is. En dat we daar allen aan mee moeten werken. Maar dat er ook naar alternatieven gekeken moet worden. Windtubines zijn niet in alle gevallen de beste oplossing. En de locaties ervoor moeten niet door private partijen bepaald worden. En wellicht is het beter de gigantische subsidies voor windtubines te besteden aan infrastructuur voor het halen van groene energie uit regio’s waar het meer en beter te krijgen is. Zoals waterkracht in Noorwegen.

De inwoners van Borne West en Ambt Delden delen deze standpunten, dat bleek uit de gesprekken in de pauze en na afloop. En de actiegroepen gaan kijken in hoeverre zij hun krachten kunnen bundelen om actief mee te denken en werken aan de energietransitie in onze gemeenten.

 

We willen hierbij nogmaals de sprekers en het Hoogspel bedanken voor hun fantastische bijdrage aan deze avond!

Hieronder vindt u de presentaties van de sprekers:

Uitnodiging informatieavond bijeenkomst windmolens A1/A35 Borne West

 

Programma:

  1. Rob Rietveld (NLVOW; Nederlandse Vereniging van Omwonenden Windmolens) neemt ons mee in de de gevolgen van de windmolens. Hij geeft uitleg over overlast, investeringen, efficiency, ervaringen elders in Nederland en regels in andere landen.
  2. Gezondheidseffecten; in relatie tot wonen dicht bij een windmolen; uitleg over de mogelijke gevolgen voor uw gezondheid.
  3. Landschapsarchitectuur; over de gevolgen van de windmolens voor het landschap van Twickel en flora en fauna.
  4.  Waardeontwikkeling vastgoed; uitleg over wat de komst van windmolens betekent voor de waarde van uw huis. 

Persbericht

Plan windmolens Ambt Delden 'misdadig' voor gezinshuis in Borne

Huisarts Sylvia van Manen schetste een doemscenario voor de mensen die gisteren aanwezig waren bij 't Hoogspel in Ambt Delden. Zo'n tweehonderd man had zich gemeld voor de informatiebijeenkomst waarmee de zaal helemaal vol zat. Bijna zonder uitzondering met mensen die in een straal van zo'n twee kilometer rond de plek wonen waar wellicht windmolens komen. 

 

Laagfrequent geluid: En mensen gaan daar last van krijgen, oordeelde huisarts Van Manen. De grote boosdoener: het laagfrequente geluid dat de windmolens voortbrengen. "Dat geluid gaat overal doorheen", schetste Van Manen die waarschuwde voor slapeloosheid, hartklachten, een hogere kans op beroertes en geheugenverlies. Ze baseert haar uitspraken op Deens en Portugees onderzoek naar de gezondheidsrisico’s van windmolens. 

 

Misdadig: Eigenlijk was de Brabantse huisarts helemaal niet van plan geweest om naar Twente te komen. Te ver weg, was haar eerste oordeel. Totdat ze hoorde over een gezinshuis dat is gevestigd binnen een straal van 450 meter rond de beoogde locatie voor de windmolens. 

Het gaat om gezinshuis Oostenwind, gerund door Mathijn en Nanda Pauwels.

 

"Hier wonen zes kinderen die om wat voor reden ook niet thuis kunnen wonen", zegt Mathijn Pauwels "Het gaat om kinderen die heel gevoelig zijn en een degelijk gevaar lopen door windmolens", refereert de zorgondernemer aan het verhaal van Van Manen. "De huisarts vindt het misdadig", vervolgt Pauwels, die zeer onder de indruk is van de risico's die geschetst zijn.

 

"Windmolens bedreigen die kinderen in hun ontwikkeling." Pauwels is verbijsterd. "Ik heb me samen met mijn vrouw de afgelopen tijd flink ingelezen, maar het valt ons rauw op het dak dat de risico's zo groot zijn."

 

Lees hier het hele artikel.

Borne Boeit

 

BEZWAREN TEGEN PLAN VOOR TWEE WINDTURBINES BIJ KNOOPPUNT BUREN

‘Geen windmolens op landgoed Twickel’

“Het standpunt van de Stichting Twickel is dat wij het initiatief om twee windturbines te plaatsen bij knooppunt Buren niet steunen vanwege het effect op het landschap”, was de heldere boodschap van rentmeester Egbert Jaap Mooiweer aan zo’n 200 mensen die zich donderdagavond hadden verzameld bij ’t Hoogspel in Delden. Het was voor het eerst dat de stichting die het landgoed beheert zich zo duidelijk uitsprak tegen het plan van Bert en Annemarie Kristen.

 

“We moeten zuinig zijn op het Twickel. Windturbines passen hier niet. Ze zijn foeilelijk. Er zijn vast geschiktere plekken.” Daar moest wat hem betreft vooral de overheid over nadenken. “Er zijn enorm veel zonnepanelen en windmolens nodig om Twente energieneutraal te maken. Die opgave is te groot om aan marktpartijen over te laten. Nu zijn er veel stuurlui, maar is er geen vaste koers. Zorg dat je als overheid de regie houdt en laat het niet over aan private partijen.”

 

‘Paniekreacties’

Een standpunt waar ook landschapsarchitect André Bijkerk zich in kon vinden. “Nu is het volstrekt willekeurig waar windmolens in Twente komen. Er is een soort hersenspoeling bij ambtenaren en een paniekreactie om de duurzaamheidsdoelen te halen.” Er moest veel beter nagedacht worden over de inpasbaarheid in het landschap. “Een object van 200 meter hoogte is nogal wat en het beweegt ook nog!” Horizonvervuiling die ten koste gaat van de landschappelijke waarde. “We hebben het veel te weinig over hoeveel geld en energie het kost om natuur en landschap te behouden.”

 

Doemscenario’s

De avond begon met waarschuwingen van huisarts Sylvia van Manen. Zij waarschuwde voor de gevolgen van vooral het laagfrequente geluid van windturbines op de gezondheid. Ze had het over slaapproblemen, hoofdpijnklachten, luchtwegproblemen, ontwikkelingsachterstand bij kinderen en de relatie met hartinfarcten en beroerten.

 

Lees hier het hele artikel

TUBANTIA

 

Tegenstanders wijzen in Delden op negatieve gevolgen windmolens

 

AMBT DELDEN/BORNE - Meer dan 200 belangstellenden bezochten donderdagavond de informatiebijeenkomst over de bouw van twee windmolens op het terrein van de familie Kristen langs de A35 bij Borne. De bijeenkomst was belegd door de actiegroepen Buren tegen Windmolens en de Bornse stichting Twickelrand, tegenstanders van de windmolens.

Bedoeling van de actiegroepen was louter informatie te verstrekken over de effecten van windmolens. Er was dan ook geen ruimte voor discussie, zo maakte Henny Nijenhuis van de stichting Twickelrand dan ook direct duidelijk. Hoewel het volgens hem ging om informatie die neutraal werd gebracht, was bij de 4 presentaties van een huisarts, landschapsarchitect, de rentmeester van Twickel en de directeur van de NLVOW (de Nederlandse Vereniging van Omwonenden van Wiondmolens) volkomen duidelijk dat het ging om informatie van tegenstanders.

 

Lees hier het hele artikel